Zespół Szkół nr 4 im. I. J. Paderewskiego

w Pruszczu Gdańskim

Samorząd Uczniowski

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.

Samorząd działa w oparciu o istniejący w szkole Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu.

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Regulamin Samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół nr 4.

Samorząd Uczniowski może przedstawić swoje wnioski we wszystkich sprawach szkoły.

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

Szczegółowe zasady współdziałania Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego określają regulaminy tych organów oraz Roczny Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego.

W szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego może zostać powołany rzecznik do spraw ucznia.